تاثیر باورهای دینی در رفتار انسان

حجه السلام انجوی نژاد در این کلیپ به انتقاد مقام معظم رهبری در مورد عمل به آگاهی های دینی می پردازند و میفرمایند باورهای دینی ما باید در عمل باید خود را نشان دهند