اشـــرار ضــــــد بشـر

رفتار ضد بشری آمریکا پس از حوادث یازده سپتامبر آنقدر واضح است که حای هیچ شکی برای تمامی مردمی دنیا باقی نمیگذارد.اما اینکه رئیس جمهور ما پس از بدست گرفتن قدرت اطلاعیه حقوق شهروندی میدهد و بهائیان را به صورت ضمنی با مسلمانان دارای حقوقی برابری میداند و پس از آن غرب از این پاس گل استفاده میکند و تحریم های ضد حقوق بشری را به مردم ایران تحمیل میکند جای تامل دارد.اشتون و هیات اروپایی به ایران می آیند و با مجکومان فتنه دیدار میکنند و وزارت خارجه دم نمیزند.مسئولین امریکایی آزادی سران فتنه را قول مسئولین ایرانی پیش از انتخابات میدانند و رئیس جمهور دم بر نمیآورد.باید نشست و شاهد بود که آیا دوباره ایران را محور شرارت بنامند؟آقای روحانی راه مردود گذشتگان و سیاست امتحان شده تنش زدایی را کنار بگذارید و قدری از حقوق مردم دفاع کنید.شما سوگند خورده اید پاسدار قانون اساسی باشید.استقلال این کشور بخشی از حقوق این مردم است.