رو کردن اسناد ضد حقوق بشر آمریکا توسط جلیلی

دکتر جلیلی در سخنرانی 13 آبان دو سال پیش و از موضع انتقادی پرونده جقوق بشری آمریکا را که به گفته رهبری شامل 100 سند مهم است را گشوذ. وی در این سخنرانی دو سند از ارتباط امریکا با تروریست رو کرد که نشان میدهد امریکا خود تروریست ها را راهبری میکند.