ماجرای آتش زدن یک ایرانی در انگلیس چه بود؟

247
27 آذر 1394

بیژن ابراهیمی ایرانی که به تنهایی در خانه خود در انگلیس زندگی میکرد قربانی نژاد پرستی انگلیسی ها شد و زنده زنده در آتش کینه توزی نژاد پرستان سوخت.رگه های تکبر در انگلیس به استعمارگری در دولت مردان میرسد و در عوام آنگلوساکسون ها به نژاد پرستی و خود برتر بینی منتهی میشود.

فیلمایرانیانگلیسسیاسیدولتنژاد پرستی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x