جنگ شیعه و سنی کار ما بود

اعترافات تروریست تکفیری در شبکه تونس بعد از اینکه از سوریه فرار کرد که اعتراف می کند انها مساجد را خراب می کردندو قرآن ها را می سوزاندند تا جنگی را در میان شیعه و سنی راه بندازند