تلاش برای احیاء انجمن صنفی منحل شده (روزنه 101)

مقام معظم رهبری با تاکید بر اهمیت مسائل فرهنگی ایجاد رخنه های فرهنگی را غیر قابل جبران نامیدند، رخنه هایی که می توان از جمله آنها به تلاش عناصر وابسته به فتنه برای احیا کردن انجمن صنفی روزنامه نگاران اشاره کرد. این انجمن که در پوشش انجمن صنفی به فعالیت سیاسی می پرداخت پس مدتی به دستور مراجع قضایی و وزارت کار و امور اجتماعی منحل و اعضای آن به رسانه های معاند ایران پیوستند.