شاعر ضد انقلاب و بازگشت به عصر دایناسور ها

داستان دعوت کارشناسان دولت یازدهم از شاعر سلطنت طلب به هشتمین جشنواره شعر فجر که مربوط به انقلاب اسلامی ست از آن دست کارهایی است که مرغ پخته هم از انجامش خنده میکند.بی شک تناقض آشکار این دو موضوع و همچنین تقابلی از این دست با انقلاب و شعر انقلاب نه تنها بازگشت به سال های اول انقلاب نیست که باید ارتجاعی از نوع بازگشت به ارزش های عصر دایناسور ها را در آن جستجو کرد.