حرمت شکنی فرهنگی در روز بوشهر

183
27 آذر 1394

حرمت شکنی فرهنگی در بوشهر پیام آشکاری برای جامعه مذهبی بوشهر داشت.چه آنکه جریان ضد فرهنگی در سراسر کشور با شروع دولت یازدهم احساس کردند میتوانند رفتار های خود را حمایت دولتی در محافل رسمی از سر بگیرند.

فیلمبوشهرحرمت شکنیدولت یازدهمضد فرهنگیسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x