شیعیان سوری شهر عوفه مقاومت همچنان باقی است

فیلمی از تشییع پیکر شهید حسن علی حلاق از شهدای شیعه سوری و اهل شهر فوعه که در راه دفاع از این شهر شیعه نشین به شهادت رسید.

مردم شهر فوعه با وجود خطر اصابت موشک ها و گلوله های خمپاره گروه های تکفیری پیکر این شهید را به صورت باشکوهی تشییع کردند.

گروه های تکفیری از دوسال پیش تاکنون به دنبال ورود به شهر فوعه و آواره کردن مردم این شهر هستند که با مقاومت رزمندگان شیعه تاکنون به هدف خودشان نرسیدند.

تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv