خدشه به استقلال کشور

کوچک زاده در تذکری به رئیس مجلس در خصوص سوگند در مورد پاسداشت حقوق ملت اظهار داشت: در قضیه دیدار اشتون با محکومان قضایی فتنه، استقلال کشور خدشه دار شده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV