مچ‌گیری تازه از شبکه تلویزیونی متقلب

جام نیوز نوشت:درباره عملکرد غیرحرفه ای تلویزیون فارسی صدای امریکا (VOA) بسیار گفته و خوانده ایم و شرح آن به مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل شده است.

چنان که مستحضرید، جابجایی زود به زود و تغییرات سلیقه ای و اخراج بی ضابطه عوامل، ضریب خطا را در شبکه یادشده به صورت قابل توجهی افزایش داده است.

در تازه ترین نمونه، دست اندرکاران برنامه مخاطب محور "روی خط" (که به شدت دچار بی اقبالی و ریزش بیننده است) یکی از همکاران خود را که در پوشش خبرنگار در بخش های خبری شبکه حاضر می شود، به عنوان مخاطبی که برای بیان مشاهدات خود با برنامه تماس گرفته است جا زدند!

رسانه دولتی امریکا با بکارگیری این شیوه متقلبانه، از طرفی پیام ها و دیدگاه های مورد نظر خود را از زبان یک مخاطب -که در واقع از عوامل شبکه می باشد- به بینندگان القا می نماید و از دیگرسو، آنتن معطل خود را چند دقیقه بیشتر پر می کند.