پاسخ جالب مسئول فیلترینگ به شبکه انگلیسی "من و تو"

تماس شبکه تلویزیونی من و تو با مسئول فیلترینگ فضای مجازی موجب شد تا این رسانه به جای حاکم کردن جو روانی علیه مسئولین ایرانی مجبور شود سکوت اختیار کند.
کاری از تلویزیون اینترنتی روشنگری