خاطره ناب حاج عیسی از شجاعت امام خمینی(ره)

اگر ملتی ترس را از خود دور نکند حتی اگر شما اورا از استبداد داخلی و خارجی نجات دهی بازهم خود را به زیر سلطه دشمن خواهد برد.این درسی است که مدرس به ما میدهد.حسن رحیم پور ازغدی همچنین خاطره ای ناب از گفتگوی امام خمینی و سید احمد آقا به نقل از حاج عیسی خادم امام نقل میکند که شایسته تامل است.