حمله به عارف در دانشگاه شیراز

خبری چند روز پیش در خروجی بعضی سایت های تندرو مبنی بر حمله به دکتر عارف در دانشگاه شیراز قرار گرفت.

این ویدئو که توسط یکی از دانشجویان حاضر در سالن گرفته شده است بطور کامل دروغ پراکنی این سایت ها را آشکار می کند.