وقتی بی بی سی کر می شود

نورمن فینکنستین استاد علوم سیاسی و یهودی االاصل که می گوید والدینش توسط هیتلر کشته شده اند در برنامه بی بی سی به عنوان کارشناس و نویسنده کتاب واقعیت و تصاویر فلسطین و اسرائیل حاضر شد و در لحظاتی از برنامه سخنانی گفت که به مذاق مجری و کارگردان برنامه خوش نیامد و مجری سعی کرد با نشنیدن سخنان نورمن ف به میان سخنان او بپرد و سوالی جدید مطرح کند که با تذکر کارشناس برنامه مواجه شد.