حکایتی از خیانت میرحسین موسوی در ایام جنگ

غرضی از پاسخ به سوال مجری در مورد دلایل پذیرش قطعنامه امتناع میکند که با اصرار رنجبران از فرار موسوی از پست نخست وزیری میگوید و از شخصی با ضمیر مجهول نام میبرد که خود توانایی ادامه مسیر انقلاب راندارد و مدعی میشود که مردم از انقلاب خسته شده اند.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV