صدام به حرف امام عمل کرد!

زمانی که امام خمینی(ره) در زمان جنگ گفت: جنگ در رأس امور است، برخی در داخل اهمیتی به این حرف نمی دادند اما صدام خیلی خوب پیام امام را فهمیده بود و تمام قوای خودش را آماده جنگ علیه ایران می کرد.