دادگاه کش دارِ جونیور م-ه ، آقازاده قدرت و ثروت

دادگاه مهدی بابا اینقدر کش دار شده است که صدای همه را در آورده است.متهم امنیتی اقتصادی که با اعمالش یک کشور را هشت ماه به اغتشاش کشید به مدد قدرت پدرش پس از چند سال از لندن بازگشت .در بازگشت دو ماه بازداشت بود و پس از آن به بهانه تکمیل تحقیقات چند سالی را به ریش همه مسئولین مملکت خندید و در آستانه محاکمه اش قرار است بازهم جیم بزند و برود آن ور آب تا سال ها.پدرش پیام داده که از تغییر قاضی پرونده مهدی بابا راضی نیست و عملا برای قوه قضائیه تعیین تکلیف کرده است.