گزارش روزنه 128، آیا داعش میتواند عربستان را به ایران نزدیک کند

چند سالی میگذرد که رابطه ایران و عربستان رو به سردی رفته است ، عوامل متعددی باعث سردی این روابط طی سه سال اخیر بوده . که مهم ترین آن اختلاف نظر و تضاد در منافع هریک در موضوع انقلاب های منطقه و بیداری اسلامی بوده است ، عربستان با حمایت از رژیم های دیکتاتور منطقه با مانع تراشی مقابل مردم ایستاد...