اوج رذالت ارتش آزاد(سوء استفاده پدر از فرزندچهار ساله)

کودک چهار ساله ای که پدرش فرمانده گروهک تروریستی به نام درة عمر و از زیر مجموعه های ارتش آزاد است اینکه پدرش چگونه از او استفاده می کند تا بعضی از خرابکاری های خود را به انجام برساند را بازگو می کند.متاسفانه بدلیل نا مفهوم بودن بیشتر گفته های کودک از ترجمه ان منصرف گشتیم. اما از صحبت های بر امده این است که کودک می گوید پدرم مواد منفجره را در کیف مدرسه ای من قرار می دهد و من با آن کیف به سمت خودرو و یا مکانی که می خواهد می روم و آن مواد منفجره را جاسازی می کنم و پس از بازگشت به سمت پدرم او آنجا را منفجر می کند و من از این کار او بسیار خوشحال هستم