محسن رضایی:مذاکرات ژنو میتواند تبدیل به جنگ شود

محسن رضایی در برنامه صبح با خبر با بیان اینکه همانگونه که جنگ ها میتوانند تبدیل به صلح بشوند مذاکرات هم میتواند تبدیل به جنگ شود.فلذا هم در مذاکره هم در جنگ باید بتوان هوشمندانه عمل کرد و تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد.در واقع اگر مذاکرات تبدیل به تهدید شود دشمن احساس قدرت کرده و همگزینه نظامی را عملی میکند و هم ابزار تحریم ها را با شدت بیشتری به کار میبرد.