جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان پس از آزاد سازی خرمشهر

تصاویری که پس از 30سال از اسارت جاویدالاثر احمد متوسلیان قهرمان دلاوران این سرزمین از برنامه راز پخش شد.و سخنانی از رهبرانقلاب پیرامون شخصیت ایشان

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV