وداع با سردار جبهه فرهنگ

وداع با سردار بزرگ اسلام حاج حمید نمازی که عمر با برکتش را در راه مبارزه با جریانات انحرافی و فعالیت فرهنگی گذرانده بودند.خدای رحمتش کند و با ثالار شهیدان محشورش فرماید.