جدیدترین تاکتیک نظامیان آل خلیفه

صحنه های از کمین کردن نظامیان آل خلیفه و تیراندازی به مردم انقلابی بحرین در شهر سنابس این دیگر به عنوان بازیی برای آنها محسوب شده است درحالی که خواسته های مردم با تمام جدیت ادامه دارد