سبک زندگی خود را انتخاب کنید،انقلابی یا مثل بقیه؟!

ادامه مباحث استاد پناهیان با موضوع انقلابی بودن بصورت گزیده ___ سبک زندگی خود را با گوش دادن این بحث انتخاب کنید (البته بصورت کامل)__ میخواهید متفاوت و انقلابی زندگی کنید یا درس بخوانید مثل بقیه! و سربازی بروید مثل بقیه! و ازدواج کنید مثل بقیه و بچه دار شوید مثل بقیه! و.... و آخرشم بمیرید مثل بقیه؟؟؟؟!!!!!