یک بام و دوهوای دموکراسی غربی - انتخاباتی که مورد قبول آمریکا نیست

پس از دوسال نا آرامی و درگیری در سوریه، بالاخره انتخابات در سوریه برگزار شد، انتخابات واژه ای که برای برخی بسیار شیرین است که مدیون میلیون ها نفر در طول تاریخ است، البته غربی ها انتخابات را ابزاری برای تسلط بر کشور مورد نظر میدانند و هر انتخاباتی را الزاما مورد تایید نمی دانند. انتخاباتی مورد تایید غرب هستند که...