آواز عاشقانه،مجتبی فضیلت خواه

آواز : مجتبی فضیلت خواه
موسیقی : امیر رجبی