تعقیب و گریز مرگبار پلیس و سارق مسلح

سارق مسلح در شهر سیاتل آمریکا بازار مشهور پایک بلاس این شهر سلاحش را به سوی مردم نشانه رفت و کارکنان یک رستوران،یک فروشگاه اسنوبورد و یک سالن خال کوبی را تهدید کرد.یک نفر ماموران پلیس را مطلع کرد.با رسیدن ماموران پلیس ،سارق مسلح ۳۵ ساله با یک فولکس واگن گلف قرمز رنگ فرار کرد.او با یک مینی ون تصادف کرد و سلاح به دست تصمیم گرفت مرسدس را در یک پمپ بنزین سرقت