حمله با فنون کشتی به نخست وزیر اوکراین

در جریان سخنرانی نخست وزیر اوکراین،نایب رئیس فراکسیون رئیس جمهور این کشور با اجرای فنون کشتی مانع از سخنرانی وی شد. «آرسنی یاتسنیوک» نخست وزیر اوکراین امروز برای ارائه گزارش سالیانه به پارلمان رفت. پس از آنکه او در بخشی از سخنرانی خود یک عضو فراکسیون وابسته به رئیس جمهور را مقصر بحران انرژی در این کشور خواند با اقدام نائب رئیس فراکسیون رئیس جمهور