مهارت دیدنی شیر نر در شکار

مهارت دیدنی یک شیر نر در هنگام مهاجرت یک گله انبوه از ویلدبیس ها(گوزن یالدار). ظاهرا شیر نر از بی عرضگی ماده اش که وظیفه شکار را به عهده دارد به تنگ آمده و شخصا تصمیم به شکار یک ویلدبیس و سیر کردن شکمش را می گیرد.