دزد مهربان متروی پاریس

مردی روی یک نیمکت در حال چرت زدنه که جیب بر جیب های او را جستجو می کند و پس از سرقت به راه خود می رود.مرد که از سرقت جیبش خبر ندارد از روی نیمکت بلند شده،و تلو تلو خوران به طرف ریل قطار می رود.شخص ثالثی که در سکوی ایستگاه در انتظار است،فقط او را نگاه می کند.کاملا مشخصه مرد نگون بخت بیش از اندازه الکل مصرف کرده.او چند گام دیگر برمی دارد و به روی ریل ها...