پنج حسرت انسان در زمان مرگ

پرستاری در استرالیا در تحقیقات خود از افرادی که در بستر مرگ بودند سوالاتی در مورد این که اگر دوباره جوان بشوند چگونه زندگی خواهند کرد پرسیده است که در جواب به پاسخ هایی بسیار تامل برانگیز رسیده است که می تواند باعث تغییر سبک زندگی ما انسان ها بشود. یکی از این حسرت ها زندگی کردن آنها برای خودشان است نه برای دیگران. آنها می گفتند من اگر دوباره جوان می شدم فقط برای خود خودم زندگی می کردم نه زندگی ایی که دیگر افراد از من انتظار داشتند. جواب جالب دیگر این بود که آنها هیچ وقت برای این دنیا اینقدر سخت کار نمی کردند. هر چند در این مورد مجری مرد مخالف است چرا که میگوید انسان هایی که سخت کار می کنند باید بدانند نفطه پایانی برای همه ما وجود دارد و قبل از رسیدن به این نقطه به آرامش درونی برسند. ودر ادامه میگوید" من خودم سخت کار می کنم و از کارم هم لذت می برم"

عامل سوم : قدرت بیان کردن و ابراز احساسات درونی خود را می داشتیم.

عامل چهارم: همیشه رابطه مان را با دوستانمان حفظ می کردیم.

عامل پنجم: شادتر زندگی می کردیم.