مستند رد پای گرگ ها

روایتی از جزییات کودتایی علیه یک دولت ملی در سال 32 تا اقدامات ضد ایرانی آمریکا در سال های اخیر و همچنین روایتی تلخ از اعتماد به آمریکا