لنج های صیادی یمن هدف جنگنده های سعودی

جنگنده های سعودی در ادامه حملات گسترده خود به مناطق مسکونی و غیر نظامی یمن لنج های صیادی پهلو گرفته در بندر صیادی الخوخه را هدف قرارداده و خسارات گسترده ای به مردم بیدفاع غیر نظامی وارد کردند.