توکل و خدا باوری در این مرد موج میزند

پیروزی در جبهه ها موجب غرور شهید صیاد شیرازی نشد.در این فیلم وی از نقش رزمندگان و امداد های غیبی حداوند در پیروزی در عملیات فتح المبین می گوید.