نیمه طنز/ماجرای مذاکرات هسته ای سر نانوایی محل

ماجرا از این قراره که آقا مجید باید خودشو سریع برسونه دانشگاه از قضا باید برای خونه نون هم بخره ، سر نانوایی که میرسه تازه ماجرای آقا مجید و بگو مگوش با یه بنده خدایی شروع میشه ...