نماز زکزاکی بر پیکر فرزند شهیدش

ارتش نیجریه در روز قدس سال گذشته با حمله به تظاهرات کنندگان، بسیاری از آنها را که 3 تن از فرزندان سیدابراهیم زکزاکی نیز در میانشان بود را به شهادت رساند.