توافقات هسته ای وقرائت های متفاوت از بُرد

این روزها هر دو کشور ایران و امریکا با بیان قرائت های متفاوت از توافق نامه ژنو به مردم خود و متحدانشان این گونه بیان میکنند که حرف ما درست است .این کلیپ صرفا جهت ساده سازی فهم این تناقض رفتاری است.