زبان تکریم،زبان تهدید

بررسی آنجه رئیس جمهور در دوران انتخابات از آن با افزایش عزت ملی ایرانیان نام میبرد امروز به عکس هدف خود تبدیل شده تا آنجا که هر چه تیم دیپلماسی و رئیس جمهور محترم سعی دارند با لبخند از کنار تهدید های دشمن عبور کنند،دشمن جری تر و هار تر شده و چنگ و دندان بیشتری نشان میدهد.این ویدئو در پی دریافت حقیقت رابطه فعلی دولت ایران و آمریکاست. تهیه وتدوین در مستضعفینMOSTAZAFIN.TV این ویدئو را میتوانید در چهار نسخه ببینید و دانلود نمائید.