نقد توافق ژنو و مدل دیپلماسی لبخندظریف توسط حسن عباسی

قفل سکوت حسن عباسی هم شکسته شد و وی انتقادات صریحی به توافقنامه زنو وارد کرد.

حسن عباسی مصداقا از صحبت های ظریف در مورد هولوکاست و براورد تسلیحاتی از بتیه دفاعی کشور انتقاد کرد و دیپلماسی لبخند را در از دست دادن دستاورد های هسته ای شکست خورده دانست.