احترام دو طرفه

رئیس جمهور درباره قطعنامه ی توهین آمیز پارلمان اتحادیه اروپا گفتن از این جور قطعنامه ها در گذشته زیاد علیه ما صادر می شد. ولی باید از آقای رئیس جمهور بپرسیم در گذشته رابطه ی ما با اتحادیه اروپا مثل الآن بود؟