فقط رسانه کم است

پناهیان ما تو رسانه هامون در جهت تبیین ابتدایی ترین مفاهیم انقلاب و دین لنگ میزنیم شما یه دونه کارگردان به من معرفی کنید بلد باشه یه دونه ...ابتداییات مفاهیم انقلاب رو...سی ساله یه دونه فیلم نساختیم اصلا معلوم نیست مملکت چه خبره؟ بلد نیستیم عرزه نداریم دیگه.... انقلابیون تو هنر مندا ناراحت بشن...