مستند زیبای سید حسن مدرس

از سری مستند منادیان آزادی

در این قسمت به بررسی ابعاد شخصیتی سید حسن مدرس می پردازد.