درباره جریان ما نمیتوانیم که در کشور قدرت گرفته است

دهه فجر و داستان افتضاح توزیع سبد کالا و پالسی که به غرب رفت تا پس از آن وندی شرمن در توهینی آشکار مدعی شود پول های آزاد شده آمریکاست که در بین مردم ایران تقسیم می شود و آنهارا از گرسنگی نجات داده است قرار است باز هم در تاریخ روز ملی فناوری هسته ای پالسی دیگر به غرب بفرستند؟ آیا روحانی در جریان این سناریو قرار دارد که شعار ما نمی توانیم را با رفتار خود مرتبا پمپاژ میکند؟ بنزین را به بهانه ی واهی آلودگی به نیازمند واردات میکند و رفتار دولت قبل را ویرانی مینامد و از طرفی در مقابل عربده کشی های غرب صدایی از او شنیده نمیشود در حالی که مرتبا فریاد ایرانی خواهی و منافع ملیش گوش عالم را کر کرده است.حتی پاکستان را در مقابل کوتاهی انجام شده در محافظت از مرزهایش سرکش کرده است.آنچنان که رهبر انقلاب گفت استقلال کشور در خطر است؟کلیپی کوتاه از بیانات رهبری در مورد ریشه جریان ما نمیتوانیم و اینکه این جریان میخواهد ایران را به کجا ببرد...