اظهارات حسن عباسی در مورد اقتصاد آمریکایی دولت ها

حسن روحانی عضو مجلس خبرگان رهبری اعتقادی به قال الصادق و قال الباقر در مسئله اقتصاد ندارد.این عیب فقط مربوط به وی نیست و هاشمی ،خاتمی و احمدی نژاد را نیز در بر میگیرد.