بمباران تکفیری ها در شهر فلیطا سوریه توسط حزب الله

پس از اینکه تروریست ها در شهر های مختلف سوریه شکست خوردند و عقب نشینی خود را به شهر کسب کرده بودند اینبار حزب الله و ارتش سوریه با همکاری یکدیگر تروریستاها را در شهر کسب بمباران کردند

تهیه شده در واحد بین الملل mostazafin.tv