مستند جهان نما - آمریکا

مستندی زیبا از گروه سیاسی شبکه 1 سیما

در این قسمت این مستند به اتفاقات مهم سال 92 در آمریکا می پردازد

از بمب گذاری در مسابقات دو تا تعطیلی دولت آمریکا