کرزکان افشاگر درد انقلابیون بحرین

کرزکان یکی از شهر های مهم بحرین که مورد حمله مکرر نیروهای زرهی اشغالگر عربستان و نیز ارتش آل خلیفه قرار می گیرد فیلم کنونی نمونه از هتک حرمتها به مردم این شهر می باشد