واجب فراموش شده - دولتی ها

در زمينه مسائل اجتماعى شايد هيچ خطابى به مردم شديدتر، غليظتر، زنده‌تر و پُرهيجان‌تر از خطاب امر به معروف و نهى از منكر نيست. امر به معروف و نهى از منكر، يك وظيفه عمومى است. البته ما بايد تأسّف بخوريم از اين‌كه معناى امر به معروف و نهى از منكر درست تشريح نمى‌شود.امام خامنه ای(79/9/25)