فیلم سینمایی به کبودی یاس

فیلم سینمایی به کبودی یاس پیرامون شخصیت شهید والا مقام عبدالحسین برونسی فرمانده نامدار جبهه های جنگ حق علیه باطل

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV